توضیحات: مجهز به پیلوت به منظور روشن کردن سریع شعله اصلی بدون نیاز به کبریت یا فندک