توضیحات: دارای ترموستات هیدرولیک و قطع کننده ثانویه